Projekt „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów

  w mieście Pułtusk"

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków .

 

Cele szczegółowe projektu :

  1. Ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów cennych przyrodniczo poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi.
  2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osadniczej Pułtuska, dzięki skanalizowaniu niepodłączonych odcinków miasta.
  3. Dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do dyrektywy Rady 91/271/EWG.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała pozytywny wpływ w obszarze środowiskowym. Ograniczy proces przedostawania się niebezpiecznych substancji, które zagrażają życiu i zdrowiu ludności do wody i gleby, jak również przyczyni się do utrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji, które zagrażają ekosystemom wodnym.

W obszarze społeczno - gospodarczym działania projektu będą miały bezpośredni wpływ na poprawę warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją (zwiększenie liczby ludności korzystającej   z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych).

 

Obszar realizacji:

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Pułtusk, w granicach wyznaczonej aglomeracji.

 

 

Zakres rzeczowy projektu

Działania projektu, polegające na   przeprowadzeniu modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej zostaną przeprowadzone
w następujących etapach:

 

Etap I Wykonanie i modernizacja kanalizacji oraz wymiana wirówki na oczyszczalni ścieków.

Zadanie 1.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Kościuszki.

 

Zadanie 1.2

Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wojska Polskiego,
ul. Białowiejska, ul. 17 Sierpnia. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ronda do ul. 17 Sierpnia polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie osobnej kanalizacji deszczowej na tym odcinku.

Zadanie 1.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Żwirki i Wigury, ul. New Britain,
ul. Glinki.

Zadanie 1.4

Przebudowa budynku stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w celu dostosowania do nowego urządzenia.

Zadanie 1.5.

Zakup i dostawa urządzenia do odwadniania osadów.

 

Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj

oraz zakup pojazdu specjalnego do konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Zadanie 2.1

Budowa kanalizacji sanitarnej: Osiedle przy ul Śniegockiego.

Zadanie 2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS).

Zadanie 2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej: GS

Zadanie 2.4