Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku powstało w 1992r., w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pułtusku. Taką możliwość dopuszczały obecne regulacje prawne, w tym przepisy Kodeksu Handlowego oraz ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990r. Spółka została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 grudnia 1991r.

Przedsiębiorstwo działa w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem oraz posiadaczem wszystkich udziałów jest Gmina Pułtusk.

Przedsiębiorstwo zarządza również majątkiem Gminy oddanym do używania na podstawie umów dzierżawy i użyczenia.

W celu realizacji zadań statutowych przedsiębiorstwo zatrudnia 46 osób:

  • Zarząd - 2 osoby

  • Kadra techniczna - 5 osób

  • Administracja - 6 osób

  • Pracownicy na stanowiskach fizycznych - 33 osoby

Podstawowy przedmiot działalności stanowi zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie produkcji i dystrybucji wody.

Aktualna produkcja wody kształtuje się na poziomie 900 tys. m³ rocznie co pozwala na obsługę ca 95% mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk.

Woda czerpana jest z ujęcia zlokalizowanego w dolinie rzeki Narew oraz we wsi Trzciniec.

Na ujęciu Rybitew eksploatujemy 6 studni głębinowych oraz 2 studnie w Trzcińcu.

Woda pobierana z ujęć wymaga uzdatniania gdyż zawiera ona zbyt duże ilości manganu i żelaza.

Na Stacji Uzdatniania Wody podlega ona procesowi uzdatniania poprzez napowietrzanie oraz filtrację, a w razie potrzeby woda może być dezynfekowana .

Woda podana do sieci odpowiada normom jakościowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Długość eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej wynosi ca 180 km.

Nasi odbiorcy to przede wszystkim gospodarstwa domowe, natomiast instytucje oraz odbiorcy przemysłowi stanowią znikomy procent wszystkich odbiorców.

Procesami związanymi z wydobywaniem i uzdatnianiem wody na obu ujęciach kieruje Pan mgr inż. Krzysztof Wóltański.

Do najpilniejszych zadań w zakresie produkcji wody należy modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pułtusku, oraz rozbudowa Stacji w Trzcińcu.

Drugim priorytetowym zadaniem statutowym przedsiębiorstwa jest odbiór i oczyszczanie ścieków.

Na terenie aglomeracji Pułtusk dostęp do kanalizacji sanitarnej posiada 73 % mieszkańców, sieć tą tworzą kanały grawitacyjne o długości ca 30 km oraz rurociągi ciśnieniowe. Na sieci znajduje się 9 pompowni ścieków.

Ścieki poprzez sieć kanałów są doprowadzane na kładkę technologiczną przez rzekę Narew do oczyszczalni ścieków, są one również dowożone taborem asenizacyjnym.

Łączna ilość oczyszczonych ścieków wynosi 620 tys. m³ na rok.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Narew , została oddana do eksploatacji w 1995r., jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Jakość odprowadzonych ścieków jest zgodna z aktualnie obowiązującymi normami polskimi i unijnymi, redukcja zanieczyszczeń wynosi ca 90 %.

Kierownikiem miejskiej Oczyszczalni Ścieków jest Pan Andrzej Sieńkowski.

Priorytetem w zakresie gospodarki ściekowej jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zagospodarowanie osadów pościekowych, oraz minimalizacja uciążliwości zapachowej osadów.

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są realizowane głównie przez Gminę Pułtusk, natomiast mniej kosztowne choć równie ważne inwestycje z zakresu rozbudowy sieci wod-kan oraz inwestycje odtworzeniowe realizuje przedsiębiorstwo.

Oprócz realizacji planowanych inwestycji przedsiębiorstwo prowadzi działalność usługową w zakresie budowy sieci i przyłączy wod –kan.

Działem inwestycyjnym oraz działem eksploatacyjnym sieci wodociągowo-kanalizacyjnej kieruje Pan inż. Jacek Elak.

Główne cele jakie sobie stawiamy to rozwój naszej firmy zarówno pod względem posiadanego sprzętu , urządzeń, nowych technologii wykorzystywanych do świadczenia coraz szerszej gamy usług, otwartość na klienta i jego potrzeby, doskonalenie naszych umiejętności.

Firma nie zapomina także o lokalnej społeczności wspierając finansowo wydarzenia artystyczne, środowiska wiejskie, akcje na rzecz dzieci i młodzieży, a także sport.

Misją Spółki jest zapewnienie społeczności Miasta i Gminy Pułtusk najwyższego poziomu usług zwiększających komfort życia i pracy oraz dbałość o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-25 13:46:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-28 14:53:19
  • Liczba odsłon: 2042
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297742]

przewiń do góry