Zobacz podgałęzie

              Historia pułtuskich wodociągów sięga lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Wówczas to wybudowano pierwszą studnię, z której czerpano wodę. Studnia ta była zlokalizowana na terenie „Koszar”. Woda ze studni przy pomocy pomp tłokowych była pompowana ręcznie do wieży ciśnień, a następnie rozprowadzana po terenie, gdzie stacjonowały wojska carskie.

Wraz z budową wodociągu, powstał murowany kanał sanitarny do dziś istniejący w ul. Wojska Polskiego.

Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, powstaje wodociąg mający zaspokoić potrzeby mieszkańców i szpitala w Pułtusku. Ujęcia wody zlokalizowano u zbiegu rzeki Narew i kanału w rejonie Domu Polonii. Był to kosz wiklinowy obsypany piaskiem i żwirem, woda była tłoczona do rurociągów żeliwnych pompami napędzanymi silnikami parowymi. Z wodociągu korzystali głównie mieszkańcy Rynku „starej” części miasta , szpital oraz stajnie wojskowe na ul. Solnej.

W początkach XX wieku kanalizację posiadała ul. Świętojańska, były to kanały murowane.

W latach 1936-1938 powstało ujęcie wody na „wyspie” Rybitew. Ujęcie to stanowiły 2 studnie oraz drewniany budynek ,w którym zlokalizowano pompownię z silnikami spalinowymi. Równocześnie rozpoczęto budowę wodociągu. Woda płynęła II Wygonem do ul. Kościuszki, 3 Maja , Daszyńskiego, Nasielską i ulicami leżącymi na „wyspie”.

W 1942-44 w celu zaopatrzenia w wodę bloków , w których mieszkała ludność niemiecka: przy ul. Traugutta i 17 Sierpnia wybudowano studnię ,stację hydroforową oraz sieć wodociągową, do dziś eksploatowaną.

Jednocześnie wykonano osadnik Ohmsa, a częściowo oczyszczone ścieki płynęły kolektorem sanitarnym do kanałku przy moście Świętojańskim.

W 1972 r. na „wyspie” Rybitew wybudowano Stację Uzdatniania Wody, Stacja ta została zlikwidowana w 1985r, po oddaniu do eksploatacji nowej Stacji przy ul. Kościuszki.

Miejskie wodociągi w miarę rozwoju miasta i rosnącego zapotrzebowania w wodę były rozbudowywane.

Historia powstania spółki to ciąg różnych zdarzeń związanych ze zmianami polityczno-gospodarczymi w naszym kraju.

Dla sektora wodno-kanalizacyjnego zmianą fundamentalną było wprowadzenie w 1990 r. pakietu ustaw samorządowych, przenoszących na Gminy prawa własności, oraz nakładających na nie obowiązki świadczenia usług w tym zakresie.

Był to początek zmian w sferze organizacji zarządzania oraz form organizacyjno-prawnych firm wodociągowych. Zaistniała potrzeba powołania takiej firmy na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.

Spółka rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 1 lipca 1992r.

Przedsiębiorstwo działa w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni jednoosobowo Burmistrz Miasta Pan Wojciech Dębski.

Pierwszy skład Zarządu stanowili:

  • Waldemar Wojtaszek – dyrektor

  • Jan Pasternak – w-ce dyrektor , a od 1 listopada 1992r. funkcję w-ce dyrektora pełni Pani Wanda Kozińska

Rada Nadzorcza składała się z 6 osób, aktualnie pracuje w 3 osobowym składzie, jej przewodniczący to Pan Ryszard Siarkowski ( w Radzie Nadzorczej od początku istnienia spółki)


Pierwsza tymczasowa siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w pomieszczeniach socjalnych Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kościuszki.

Po przejęciu do eksploatacji Oczyszczalni ścieków i dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych, przenieśliśmy siedzibę do budynku administracyjnego na terenie oczyszczalni przy ul. Wyszkowskiej.

Podstawowe zadania Spółki to zbiorowe zaspakajanie potrzeb w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.

Aktualnie produkcja wody kształtuje się na poziomie 900 tys. m³ rocznie, co pozwala zaspokoić potrzeby 98 % mieszkańców Miasta i Gminy.

Drugim, priorytetowym zadaniem przedsiębiorstwa jest odbiór i oczyszczanie ścieków.

Na terenie aglomeracji Pułtusk dostęp do kanalizacji posiada 80 % mieszkańców. Łączna ilość oczyszczonych ścieków wynosi 610 tys. m³ i systematycznie wzrasta w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

Istotnym wydarzeniem z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej było oddanie do eksploatacji w 1995r. Miejskiej Oczyszczalni ścieków. Dziś obiekt ten jest w pełni wykorzystywany.

Trzecim, ważnym działem przedsiębiorstwa jest dział eksploatacji sieci wodno- kanalizacyjnej.

W związku z realizacją przez Gminę Pułtusk dużych inwestycji, każdego roku przybywają nam do eksploatacji znaczne ilość urządzeń wod.-kan.

Oprócz obowiązków związanych z eksploatacją urządzeń dział ten realizuje inwestycje oraz usługi w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Okres minionych lat to czas realizacji wielu zadań inwestycyjnych pozwolą Państwo, że przypomnę te najważniejsze:

  • sieć wodociągowa na Popławach i Grabówcu, osiedle Wyszkowskie – cała lewobrzeżna część Pułtuska.


Rozbudowaliśmy sieć wodociągową na terenie ulic Ogrodowej, Słonecznej, oś. Nowaka, Al. Wojska Polskiego, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Harcerskiej, Zielonej Dróżki, wokół Fortów, Mickiewicza, Świętokrzyskiej itp.

W dużej mierze inwestycje te były finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa i Gminy Pułtusk.

W roku 2002 Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu Spółce do eksploatacji wodociągów wiejskich, ze stacjami uzdatniania wody w Lipie i Trzcińcu. Obecnie po modernizacji wszystkie wsie zasilane są z jednej Stacji w miejscowości Trzciniec.

W minionym 20-leciu długość eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej z 28 km wzrosła do 172 km. Podobnie sieć kanalizacji sanitarnej , początkowo wynosiła około 11 km, obecnie wynosi 33 km, w minionym okresie przybyło 22 km kanalizacji.

Ważniejsze inwestycje realizowane w tej dziedzinie przez Spółkę to:

  • kanalizacja osiedla Nowaka, osiedla Literatów, ul. Harcerska itp.

Przejęliśmy do eksploatacji inwestycje zrealizowane przez Gminę Pułtusk tj. kanalizacja na „wyspie”, „Stare Miasto”, Baltazara, Krajewskiego, Nowaka, Daszyńskiego, Warszawska oraz Popławy I etap.

Realizacja tych inwestycji była istotnym elementem poprawiającym jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy, w stosunku do których przedsiębiorstwo wypełnia swą służebną rolę.

Przez ostatnie 20 lat w działalności naszego przedsiębiorstwa nastąpiły duże, pozytywne zmiany, wdrożyliśmy nowe techniki i technologie, zmodernizowaliśmy systemy produkcji i dystrybucji wody, sieci kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków. Przejęliśmy do eksploatacji , bądź wybudowaliśmy dziesiątki kilometrów wodociągów i kanałów.

 

Diametralnie zmienił się poziom świadczonych usług, spełniamy wszystkie obowiązujące standardy . Choć przez 20 lat w przedsiębiorstwie zmieniło się wiele, to w moim przekonaniu nie zmieniły się cele, które są nakierowane na polepszenie jakości życia mieszkańców naszego Miasta i Gminy.

 

Galeria zdjęć - przeglądaj.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-26 10:16:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-26 14:12:33
  • Liczba odsłon: 1901
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297734]

przewiń do góry